Xyleus laevipes (orthopteran)

Abundance: 0.79 to 1.30% (median 1.16%)

Latitudinal range: -30.2° to -27.0°

Habitats: tropical/subtropical savanna (3) only

view a larger map

Found in 3 samples

Argentina: Estancia Los Alisos (pastizal I)

Brazil: São Rafael (Área A), São Rafael (Área B)

See also Xyleus, Xyleus discoideus, Xyleus gracilis, Xyleus lineatus, Xyleus sp.