Truxalis eximia (orthopteran)

Abundance: 1.85%

Habitats: montane grassland (1) only

Found in one sample

Pakistan: Pishin

See also Truxalis, Truxalis annulata, Truxalis burtii, Truxalis nasuta