Spondias mombia (tree)

Abundance: 0.47 to 1.07%

Habitats: tropical/subtropical moist broadleaf forest (2) only

Found in two samples

Trinidad and Tobago: Mayaro, Crappo-Guatecare

See also Spondias, Spondias axillaris, Spondias mombin, Spondias pinnata, Spondias purpurea, Spondias radlkoferi, Spondias sp., Spondias sp. 1, Spondias venulosa