Osmia collinseae (bee)

Abundance: 0.30%

Habitats: temperate broadleaf/mixed forest (1) only

Found in one sample

Canada: South Point

See also Osmia, Osmia atriventris, Osmia bicolor, Osmia brevicornis, Osmia caerulescens, Osmia chalybea, Osmia collinsiae, Osmia cordata, Osmia gaudiosa, Osmia georgica, Osmia inermis, Osmia leaiana, Osmia leucomelana, Osmia lignaria, Osmia michiganensis, Osmia proxima, Osmia pumila, Osmia rufa, Osmia simillima, Osmia sp., Osmia subfasciata, Osmia titusi, Osmia virga