Glis guerbuezi (rodent)

Abundance: 1.72 to 5.79%

Latitudinal range: 38.2° to 40.9°

Habitats: (2) only

Found in two samples

Turkey: Kavakdere, Kocayarma

See also Glis, Glis galitopouli, Glis glis, Glis minor, Glis sackdillingensis