Euthalia nais (butterfly)

Abundance: 0.43 to 0.72%

Latitudinal range: 17.7° to 18.8°

Habitats: tropical/subtropical dry broadleaf forest (2) only

Found in two samples

India: Narapaka Village, Koraput (coffee)

See also Euthalia, Euthalia aconthea, Euthalia confucius, Euthalia evelina, Euthalia garuda, Euthalia godarti, Euthalia iapis, Euthalia kardama, Euthalia lepidea, Euthalia lubentina, Euthalia monina, Euthalia phemius, Euthalia teuta, Euthalia thibetana