Aporosa yunnanensis (tree)

Abundance: 0.00 to 2.92%

Habitats: tropical/subtropical moist broadleaf forest (2) only

Found in two samples

Thailand: Mosingto, Khao Yai National Park (4 ha plot)

See also Aporosa, Aporosa antennifera, Aporosa aurea, Aporosa benthamiana, Aporosa cardiosperma, Aporosa dioica, Aporosa elmeri, Aporosa falcifera, Aporosa frutescens, Aporosa grandistipula, Aporosa granularis, Aporosa maingayi, Aporosa nitida, Aporosa octandra, Aporosa praegrandifolia, Aporosa quadrilocularis, Aporosa roxburghii, Aporosa sarawakensis, Aporosa sp., Aporosa spp., Aporosa subcaudata, Aporosa symplocoides, Aporosa trunciflora, Aporosa wallichii