Aporosa octandra (tree)

Abundance: 0.08 to 2.79% (median 1.31%)

Latitudinal range: 14.4° to 25.9°

Habitats: tropical/subtropical dry broadleaf forest (2), tropical/subtropical moist broadleaf forest (2)

Biogeographic distribution: Australasia, Indomalaya, Palearctic, East Asia

Found in 4 samples

India: Khasi

Thailand: Mosingto, Ti Thay Khi, Khok Bung Preu

See also Aporosa, Aporosa antennifera, Aporosa aurea, Aporosa benthamiana, Aporosa cardiosperma, Aporosa dioica, Aporosa elmeri, Aporosa falcifera, Aporosa frutescens, Aporosa grandistipula, Aporosa granularis, Aporosa maingayi, Aporosa nitida, Aporosa praegrandifolia, Aporosa quadrilocularis, Aporosa roxburghii, Aporosa sarawakensis, Aporosa sp., Aporosa spp., Aporosa subcaudata, Aporosa symplocoides, Aporosa trunciflora, Aporosa wallichii, Aporosa yunnanensis