Aporosa aurea (tree)

Abundance: 0.36%

Habitats: tropical/subtropical dry broadleaf forest (1) only

view a larger map
Found in one sample

Malaysia: Kenaboi Forest Reserve

See also Aporosa, Aporosa antennifera, Aporosa benthamiana, Aporosa cardiosperma, Aporosa dioica, Aporosa elmeri, Aporosa falcifera, Aporosa frutescens, Aporosa grandistipula, Aporosa granularis, Aporosa maingayi, Aporosa nitida, Aporosa octandra, Aporosa praegrandifolia, Aporosa quadrilocularis, Aporosa roxburghii, Aporosa sarawakensis, Aporosa sp., Aporosa spp., Aporosa subcaudata, Aporosa symplocoides, Aporosa trunciflora, Aporosa wallichii, Aporosa yunnanensis