Porto Mauá
Basic information
Sample name: Porto Mauá

Reference: S. C. Thiele, O. Milcharek, F. L. dos Santos, and L. A. Kaminski. 2014. Butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea and Papilionoidea) of Porto Mauá, Upper Paraná Atlantic Forest Ecoregion, Rio Grande do Sul State, Brazil. Biota Neotropica 14(2):1-10 [ER 834]
Geography
Country: Brazil
State: Rio Grande do Sul

Coordinate: 27° 34' S, 54° 40' W
Basis of coordinate: stated in text
Geography comments: four transects at two sites "near the Uruguay River"
Environment
Habitat: tropical/subtropical moist broadleaf forest
Substrate: ground surface
WMT: 32.5
CMT: 7.5
MAP: 1980.0
Habitat comments: "Upper Paraná Atlantic Forest... subtropical humid, with the absence of a dry period"
temperatures are "31-34" in the summer and "6-9" in the winter
Methods
Life forms: butterflies
Sites: 8
Sampling methods: line transect, butterfly nets
Sample size: 1994
Years: 2008, 2009
Days: 17
Sampling comments: "entomological nets" used for 204 net hours and 12 net hours per day = 17 days
Metadata
Sample: 1183
Contributor: John Alroy
Enterer: John Alroy
Created: 2014-10-01 20:16:04
Modified: 2014-10-01 20:50:01
Abundance distribution
254 species
87 singletons
total count 1994
extrapolated richness: 414.9
Fisher's α: 77.222
geometric series k: 0.9807
Hurlbert's PIE: 0.9766
Shannon's H: 4.4898
Good's u: 0.9564
Each square represents a species. Square sizes are proportional to counts.
Register
Astraptes alardus alardus2
Astraptes aulus1
Astraptes fulgerator fulgerator1
Autochton zarex5
Polygonus leo pallida1
Polygonus savigny savigny3
Spathilepia clonius1
Urbanus albimargo rica2
Urbanus dorantes dorantes18
Urbanus doryssus albicuspis1
Urbanus esta1
Urbanus evenus3
Urbanus pronta2
Urbanus proteus proteus1
Urbanus simplicius5
Urbanus sp.1
Urbanus teleus6
Urbanus virescens3
Anthoptus epictetus2
Corticea corticea3
Synapte silius9
Evansiella cordela2
Lychnuchoides ozias ozias6
Saliana longirostris1
Zenis jebus jebus2
Hylephila phyleus phyleus1
Nyctelius nyctelius nyctelius1
Pompeius pompeius2
Quinta cannae3
Thespieus ethemides1
Vacerra bonfilius bonfilius1
Wallengrenia premnas1
Lycas argentea7
Arita mubevensis3
Callimormus rivera2
Callimormus saturnus1
Callimormus simplicius2
Cobalopsis miaba2
Cumbre triumviralis2
Cymaenes gisca1
Cymaenes lepta1
Cymaenes perloides3
Cymaenes sp.2
Eprius veleda obrepta5
Lento krexoides5
Lucida ranesus1
Miltomiges cinnamomea5
Moeris striga striga1
Monca branca1
Phanes rezia1
Pheraeus odilia odilia1
Psoralis stacara7
Sodalia coler7
Vehilius inca5
Vehilius stictomenes stictomenes3
Vettius marcus1
Virga austrinus1
Zariaspes mys1
Achlyodes thraso5
Aethilla echina coracina2
Milanion leucaspis2
Quadrus cerialis2
Bolla atahuallpai2
Nisoniades macarius4
Staphylus incisus10
Staphylus minor minor1
Staphylus sp.7
Celaenorrhinus similis2
Erynnis funeralis1
Gorgythion begga begga8
Grais stigmaticus stigmaticus1
Helias phalaenoides palpalis1
Mylon maimon3
Sostrata cronion5
Antigonus liborius areta3
Carrhenes canescens pallida2
Diaeus lacaena3
Heliopetes alana4
Heliopetes arsalte11
Heliopetes libra1
Heliopetes omrina7
Pyrgus orcus136
Pyrgus orcynoides5
Trina geometrina geometrina33
Xenophanes tryxus10
Mysoria barcastus barta1
Leptotes cassius cassius5
Zizula cyna47
Arawacus ellida2
Arawacus meliboeus2
Arawacus separata17
Brevianta celelata1
Calycopis caulonia9
Celmia celmus1
Contrafacia imma1
Dicya eumorpha1
Gargina caninius1
Ignata cf. elana1
Nicolaea cupa1
Ocaria ocrisia1
Ocaria thales2
Ostrinotes sophocles1
Panthiades hebraeus1
Parrhasius orgia2
Parrhasius polibetes1
Rekoa malina1
Rekoa palegon2
Siderus eliatha1
Strephonota ambrax1
Strymon astiocha3
Strymon bazochii bazochii4
Strymon cestri1
Strymon eurytulus3
Strymon megarus2
Strymon mulucha3
Strymon ziba1
Symbiopsis lenitas1
Theritas chaluma1
Theritas hemon3
Tmolus echion echion1
Doxocopa kallina2
Doxocopa laurentia laurentia4
Doxocopa zunilda zunilda1
Ectima thecla thecla1
Hamadryas epinome6
Hamadryas februa februa5
Hamadryas feronia feronia1
Hamadryas fornax fornax1
Biblis hyperia nectanabis43
Callicore hydaspes1
Callicore pygas thamyras2
Callicore sorana sorana1
Diaethria candrena candrena1
Diaethria clymena janeira1
Haematera pyrame pyrame2
Paulogramma pyracmon pyracmon1
Cybdelis phaesyla1
Eunica eburnea1
Myscelia orsis3
Epiphile hubneri3
Epiphile orea orea1
Pyrrhogyra neaerea arge2
Temenis laothoe meridionalis1
Dynamine aerata2
Dynamine agacles agacles10
Dynamine artemisia artemisia1
Dynamine athemon athemaena9
Dynamine coenus coenus2
Dynamine myrrhina29
Dynamine postverta postverta15
Dynamine tithia tithia21
Fountainea ryphea phidile2
Hypna clytemnestra huebneri2
Memphis acidalia victoria4
Marpesia chiron marius3
Marpesia petreus petreus1
Danaus erippus44
Danaus gilippus gilippus5
Dircenna dero celtina12
Episcada carcinia1
Episcada hymenaea hymenaea20
Epityches eupompe2
Mechanitis lysimnia lysimnia4
Placidina euryanassa6
Pseudoscada erruca10
Pteronymia sylvo6
Actinote melanisans1
Euptoieta hegesia meridiania1
Agraulis vanillae maculosa5
Dione juno juno2
Dryas iulia alcionea32
Eueides aliphera aliphera26
Eueides isabella dianasa1
Heliconius erato phyllis68
Heliconius ethilla narcaea3
Libytheana carinenta carinenta1
Adelpha abia1
Adelpha syma1
Adelpha thessalia indefecta1
Junonia evarete flirtea118
Chlosyne lacinia saundersi5
Eresia lansdorfi5
Ortilia dicoma3
Ortilia ithra26
Ortilia orthia7
Ortilia velica durnfordi6
Tegosa claudina140
Hypanartia bella13
Hypanartia lethe lethe9
Vanessa braziliensis40
Anartia amathea roeselia46
Siproeta epaphus trayja14
Caligo illioneus pampeiro1
Narope cyllastros1
Manataria hercyna hercyna1
Morpho helenor achillides49
Eteona tisiphone5
Forsterinaria necys11
Forsterinaria quantius12
Godartiana muscosa4
Hermeuptychia atalanta67
Moneuptychia griseldis2
Pareuptychia ocirrhoe interjecta1
Pareuptychia summandosa29
Paryphthimoides eous16
Paryphthimoides grimon3
Paryphthimoides phronius76
Paryphthimoides poltys2
Pharneuptychia pharnabazos1
Praepedaliodes phanias24
Pseudodebis euptychidia1
Splendeuptychia libitina11
Taygetis tripunctata2
Taygetis ypthima10
Yphthimoides celmis9
Yphthimoides mimula2
Yphthimoides ordinaria10
Yphthimoides straminea1
Battus polydamas polydamas11
Battus polystictus polystictus4
Heraclides anchisiades capys1
Heraclides astyalus astyalus6
Heraclides hectorides6
Heraclides thoas brasiliensis2
Parides agavus28
Parides anchises nephalion9
Aphrissa statira statira8
Eurema albula sinoe2
Eurema deva deva29
Eurema elathea flavescens2
Phoebis argante argante11
Phoebis neocypris neocypris19
Phoebis philea philea7
Phoebis sennae marcellina12
Pyrisitia leuce leuce2
Rhabdodryas trite banksi4
Dismorphia astyocha1
Enantia lina psamathe3
Pseudopieris nehemia nehemia6
Ascia monuste orseis3
Euselasia eucerus1
Emesis diogenia9
Emesis ocypore zelotes5
Emesis satema2
Ionotus alector2
Adelotypa argiella1
Synargis calyce1
Barbicornis basilis mona4
Calephelis braziliensis2
Calephelis aymaran2
Caria marsyas1
Chalodeta theodora3
Lasaia agesilas agesilas1
Melanis xenia xenia2